جام پایه دار سوان- پایه مشکی

جام پایه دار سوان با پایه مشکی