جام پایه دار سوان- پایه کروم

جام پایه دار سوان با پایه کروم