جام پایه دار سوان 350- پایه کروم

جام پایه دار سوان 350 با پایه کروم