جام پایه دار سوان 350- پایه مشکی

جام پایه دار سوان 350 با پایه مشکی