جام دسری سوان -پایه مشکی

جام دسری سوان با پایه مشکی